REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BOLERO STORE

SPIS TRESCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTÓW
6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
7. POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY 9
. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PRZEDSIEBIORCOW
10. OPINIE O PRODUKTACH
11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
12. POSTANOWIENIA KONCOWE
13. WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy BOLERO STORE dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec sie praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niz postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje sie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego tez postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo maja te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym WWW.BOLEROSTORE.PL prowadzony jest przez VIOLETĘ SMOLEN-GAJDA prowadząca działalność gospodarcza pod firma ”BOLERO” Violeta Smolen-Gajda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przybysławice 43, 63-440 Raszków, NIP 622-011-02-19, adres poczty elektronicznej: bolero1store@gmail.com, numer telefonu: +48 602 622 073.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarowno do konsumentow, jak i do przedsiebiorcow korzystajacych ze Sklepu Internetowego, chyba ze dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwiazku z realizacja postanowien niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane sa w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatnosci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatnosci zawiera przede wszystkim zasady dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osob, ktorych dane dotycza, a takze informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikow cookies oraz narzedzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupow jest dobrowolne. Podobnie zwiazane z tym podanie danych osobowych przez korzystajacego ze Sklepu Internetowego Usługobiorce lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzezeniem wyjatkow wskazanych w polityce prywatnosci (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
1.4. Definicje: – DZIEŃ KALENDARZOWY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. – FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. – FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. – KONSUMENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczona zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna – ktora zawarła lub zamierza zawrzec Umowe Sprzedazy ze Sprzedawca. – KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). – KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualna nazwa (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorce zbior zasobow w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w ktorym gromadzone sa dane podane przez Usługobiorce oraz informacje o złozonych przez niego Zamowieniach w Sklepie Internetowym. – NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna swiadczona przez Usługodawce za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail, ktora umozliwia wszystkim korzystajacym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych tresci kolejnych edycji newslettera zawierajacego informacje o Produktach, nowosciach i promocjach w Sklepie Internetowym. – PRODUKT – dostepna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma bedaca przedmiotem Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca. – REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. – SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostepny pod adresem internetowym: www.bolerostore.pl. – SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – VIOLETA SMOLEN-GAJDA prowadzaca działalnosc gospodarcza pod firma ”BOLERO” VIOLETA SMOLEN-GAJDA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra własciwego do spraw gospodarki, posiadajaca: adres miejsca wykonywania działalnosci i adres do doreczen: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski, NIP 622-011-02-1,, adres poczty elektronicznej: bolero1store@gmail.coml, numer telefonu: +48 602 622 073. – UMOWA SPRZEDAZY – umowa sprzedazy Produktu zawierana albo zawarta miedzy Klientem a Sprzedawca za posrednictwem Sklepu Internetowego. – USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa swiadczona droga elektroniczna przez Usługodawce na rzecz Usługobiorcy za posrednictwem Sklepu Internetowego. – PRZEDSIEBIORCA – osoba fizyczna posiadajaca pełna zdolnosc do czynnosci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiazujace takze osoba fizyczna posiadajaca ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc prawna – korzystajaca lub zamierzajaca korzystac z Usługi Elektronicznej. – USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) – ZAMOWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomoca Formularza Zamowienia i zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy Sprzedazy Produktu ze Sprzedawca. AKT O USŁUGACH CYFROWYCH, AKT – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19
października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach
cyfrowych) (Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).
NIELEGALNE TREŚCI – informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów lub
świadczenia Usług Elektronicznych, nie są zgodne z prawem Unii Europejskiej lub z prawem jakiegokolwiek państwa
członkowskiego, które jest

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 2.1. W Sklepie Internetowym dostepne sa nastepujace Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamowienia oraz Newsletter.
2.2 Konto – korzystanie z Konta mozliwe jest po wykonaniu łacznie dwoch kolejnych krokow przez Usługobiorce – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji i (2) kliknieciu pola „Zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbedne jest podanie przez Usługobiorce nastepujacych danych Usługobiorcy: imie i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.3 Usługa Elektroniczna Konto swiadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma mozliwosc, w kazdej chwili i bez podania przyczyny, usuniecia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego zadania do Usługodawcy, w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: bolero1store@gmail.coml lub tez pisemnie na adres: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski.
2.4 Formularz Zamowienia – korzystanie z Formularza Zamowienia rozpoczyna sie z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złozenie Zamowienia nastepuje po wykonaniu przez Klienta łacznie dwoch kolejnych krokow – (1) po wypełnieniu Formularza Zamowienia i (2) kliknieciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamowienia pola „Zamowienie z obowiazkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje mozliwosc samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nalezy kierowac sie wyswietlanymi komunikatami oraz informacjami dostepnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamowienia niezbedne jest podanie przez Klienta nastepujacych danych dotyczacych Klienta: imie i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczacych Umowy Sprzedazy: Produkt/y, ilosc Produktu/ow, miejsce i sposob dostawy Produktu/ow, sposob płatnosci.

2.5 Usługa Elektroniczna Formularz Zamowienia swiadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakonczeniu z chwila złozenia Zamowienia za jego posrednictwem albo z chwila wczesniejszego zaprzestania składania Zamowienia za jego posrednictwem przez Usługobiorce.

2.6 Newsletter – korzystanie z Newslettera nastepuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na ktory maja byc przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknieciu pola „Zapisz sie”. Na Newsletter mozna sie rowniez zapisac poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamowienia – z chwila utworzenia Konta lub złozenia Zamowienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.7 Usługa Elektroniczna Newsletter swiadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma mozliwosc, w kazdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania sie z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego zadania do Usługodawcy, w szczegolnosci za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: bolero1store@gmail.coml lub tez pisemnie na adres: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski.

2.8 Wymagania techniczne niezbedne do wspołpracy z systemem teleinformatycznym, ktorym posługuje sie Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urzadzenie multimedialne z dostepem do Internetu; (2) dostep do poczty elektronicznej; (3) przegladarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczosc ekranu: 1024×768; (5) właczenie w przegladarce internetowej mozliwosci zapisu plikow Cookies oraz obsługi Javascript.

2.9 Usługobiorca obowiazany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposob zgodny z prawem i dobrymi obyczajami majac na uwadze poszanowanie dobr osobistych oraz praw autorskich i własnosci intelektualnej Usługodawcy oraz osob trzecich. Usługobiorca obowiazany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorce obowiazuje zakaz dostarczania tresci o charakterze bezprawnym.

2.10 Tryb postepowania reklamacyjnego dotyczacy Usług Elektronicznych wskazany jest w pkt. 6 Regulaminu.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAZY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca nastepuje po uprzednim złozeniu przez Klienta Zamowienia za pomoca Formularza Zamowien w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
3.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łacznej cenie wraz z podatkami Produktu bedacego przedmiotem Zamowienia, a takze o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mozna ustalic wysokosci tych opłat – o obowiazku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamowienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedazy w Sklepie Internetowym za pomoca Formularza Zamowien
3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca nastepuje po uprzednim złozeniu przez Klienta Zamowienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
3.3.2 Regulaminu.
3.3.3 Po złozeniu Zamowienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednoczesnie przyjmuje Zamowienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamowienia i jego przyjecie do realizacji nastepuje poprzez przesłanie przez Sprzedawce Klientowi stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie składania Zamowienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktora zawiera co najmniej oswiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamowienia i o jego przyjeciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedazy. Z chwila otrzymania przez Klienta powyzszej wiadomosci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedazy miedzy Klientem a Sprzedawca. 3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi tresci zawieranej Umowy Sprzedazy nastepuje poprzez (1) udostepnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomosci e-mail, o ktorej mowa w pkt.
3.4.1. Regulaminu. Tresc Umowy Sprzedazy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOSCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostepnia Klientowi nastepujace sposoby płatnosci z tytułu Umowy Sprzedazy: 4.2 Płatnosc za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.3 Płatnosc gotowka przy odbiorze osobistym.
4.4 Płatnosc przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.5 Płatnosci elektroniczne i płatnosci karta płatnicza za posrednictwem serwisu PayU.pl – mozliwe aktualne sposoby płatnosci okreslone sa na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatnosci” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
4.6 Rozliczenia transakcji płatnosciami elektronicznymi i karta płatnicza przeprowadzane sa zgodnie z wyborem Klienta za posrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługe płatnosci elektronicznych i karta płatnicza prowadzi:
4.7 PayU.pl – społka PayU S.A. z siedziba w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60- 166 Poznan), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sad Rejonowy Poznan – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokosci 4 944 000,00 zł w całosci opłacony; NIP: 7792308495. 4.8 Termin płatnosci:
4.9 W przypadku wyboru przez Klienta płatnosci gotowka przy odbiorze osobistym, płatnosci przelewem, płatnosci elektronicznych albo płatnosci karta płatnicza, Klient obowiazany jest do dokonania płatnosci w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.
4.10 W przypadku wyboru przez Klienta płatnosci za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiazany jest do dokonania płatnosci przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostepna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba ze Umowa Sprzedazy stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) sa wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamowienia, w tym takze w chwili wyrazenia przez Klienta woli zwiazania sie Umowa Sprzedazy.
5.3. Odbior osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostepnia Klientowi nastepujace sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.2. Odbior osobisty dostepny pod adresem: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski – od poniedziałku do piatku, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty, w godzinach od 10:00 do 14:00 (z wyłaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ze w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamowienia podano krotszy termin. W przypadku Produktow o roznych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuzszy podany termin, ktory jednak nie moze przekroczyc 7 Dni Roboczych. Poczatek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy sie w nastepujacy sposob:
5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnosci przelewem, płatnosci elektroniczne lub karta płatnicza – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 5.5.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnosci za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.
5.6. Termin gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt bedzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba ze w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamowienia podano krotszy termin. W przypadku Produktow o roznych terminach gotowosci do odbioru, terminem gotowosci do odbioru jest najdłuzszy podany termin, ktory jednak nie moze przekroczyc 3 Dni Roboczych. O gotowosci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawce poprzez przesłanie stosownej wiadomosci e-mail na podany w trakcie składania Zamowienia adres poczty elektronicznej Klienta. Poczatek biegu terminu gotowosci Produktu do odbioru przez Klienta liczy sie w nastepujacy sposob:
5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatnosci przelewem, płatnosci elektroniczne lub karta płatnicza – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 5.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotowka przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedazy.

6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu okresla procedure rozpatrywania reklamacji wspolna dla wszystkich

reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczegolnosci reklamacji dotyczacych Produktow, Umow Sprzedazy, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji zwiazanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
6.2. Reklamacja moze zostac złozona na przykład:

6.2.1. pisemnie na adres: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski;
6.2.2 w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: bolero1store@gmailom
6.3. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji moze nastapic na adres: ul. Wrocławska 6 63-400 Ostrow Wielkopolski.
6.4. Zaleca sie podanie w opisie reklamacji: (
1) informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczegolnosci rodzaju i daty wystapienia nieprawidłowosci lub braku zgodnosci z umowa;
(2) zadania sposobu doprowadzenia do zgodnosci z umowa lub oswiadczenia o obnizeniu ceny albo odstapieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz
(3) danych kontaktowych składajacego reklamacje – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maja forme jedynie zalecenia i nie wpływaja na skutecznosc reklamacji złozonych z pominieciem zalecanego opisu reklamacji.
6.5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składajacego reklamacje w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiazany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy droga mailowa.
6.6. Do reklamacji moga zostac załaczone przez składajacego reklamacje dowody (np. zdjecia, dokumenty lub Produkt) zwiazane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca moze takze zwrocic sie do składajacego reklamacje z prosba o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodow (np. zdjecia), jezeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawce.
6.7. Sprzedawca ustosunkuje sie do reklamacji niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania droga mailowa lub telefonicznie.
6.8. Podstawa i zakres odpowiedzialnosci ustawowej Sprzedawcy sa okreslone powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o swiadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Ponizej wskazane sa dodatkowe informacje dotyczace przewidzianej przez prawo odpowiedzialnosci Sprzedawcy za zgodnosc Produktu z Umowa Sprzedazy:
6.8.1 W przypadku sprzedazy na rzecz Przedsiebiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, ktorej odrebna ustawa przyznaje zdolnosc prawna, wykonujaca we własnym imieniu działalnosc gospodarcza, ktora korzysta ze Sklepu, za wyjatkiem Przedsiebiorcy działajacego na prawach konsumenta) Strony wyłaczaja odpowiedzialnosc Sprzedajacego z tytułu rekojmi. Sprzedajacy moze udzielic Kupujacemu bedacemu Przedsiebiorca gwarancji na zasadach odrebnie okreslonych
6.8.2 W przypadku reklamacji Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedazy zawartej ze Sprzedawca od dnia 1. stycznia 2023 r. okreslaja przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiazujacym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczegolnosci art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te okreslaja w szczegolnosci podstawe i zakres odpowiedzialnosci Sprzedawcy wzgledem konsumenta, w razie braku zgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy.
6.9. Poza odpowiedzialnoscia ustawowa na Produkt moze zostac udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialnosc umowna (dodatkowa) i mozna z niej skorzystac, gdy dany Produkt jest objety gwarancja. Gwarancja moze byc udzielona przez inny podmiot niz Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegołowe warunki dotyczace odpowiedzialnosci na podstawie gwarancji, w tym takze dane podmiotu odpowiedzialnego za realizacje gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej sa dostepne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczacym udzielenia gwarancji. Sprzedawca wskazuje, ze w przypadku braku zgodnosci Produktu z umowa Klientowi z mocy prawa przysługuja srodki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz ze gwarancja nie ma wpływu na te srodki ochrony prawnej. 6.10. Zawarte w punkcie

page5image67062416

6.8.2 Regulaminu postanowienia dotyczace konsumenta stosuje sie rowniez do Klienta bedacego osoba fizyczna zawierajaca umowe bezposrednio zwiazana z jej działalnoscia gospodarcza, gdy z tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajacego w szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nia działalnosci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej.

7. POZASADOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEN ORAZ ZASADY DOSTEPU DO TYCH PROCEDUR 7.1. Szczegołowe informacje dotyczace mozliwosci skorzystania przez Klienta bedacego konsumentem z pozasadowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen oraz

zasady dostepu do tych procedur dostepne sa na stronie internetowej Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 7.2. Przy Prezesie Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow działa takze punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstancow Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), ktorego zadaniem jest miedzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczacych pozasadowego rozwiazywania sporow konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nastepujace przykładowe mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobow rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:
(1) wniosek o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego (wiecej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

(2) wniosek w sprawie pozasadowego rozwiazania sporu do wojewodzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wiecej informacji na stronie inspektora własciwego ze wzgledu na miejsce wykonywania działalnosci gospodarczej przez Sprzedawce); oraz
(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentow lub organizacji społecznej, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona konsumentow (m.in. Federacja Konsumentow, Stowarzyszenie Konsumentow Polskich). Porady udzielane sa miedzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połaczenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostepna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporow pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywna i wielojezyczna strone internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentow i przedsiebiorcow dazacych do pozasadowego rozstrzygniecia sporu dotyczacego zobowiazan umownych wynikajacych z internetowej umowy sprzedazy lub umowy o swiadczenie usług (wiecej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

szybkiemu zepsuciu lub majaca krotki termin przydatnosci do uzycia; (5) w ktorej przedmiotem sw

8. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
8.1. Konsument, ktory zawarł umowe na odległosc, moze w terminie 14 dni kalendarzowych odstapic od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztow, z wyjatkiem kosztow transportu do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oswiadczenia przed jego upływem. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zostac złozone na przykład:
8.2.1. pisemnie na adres: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski;
8.2.2. w formie elektronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontak@bolerostore.pl;
8.3. Przykładowy wzor formularza odstapienia od umowy zawarty jest w załaczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostepny jest w pkt. 13 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczacej odstapienia od umowy. Konsument moze skorzystac z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiazkowe.
8.4. Bieg terminu do odstapienia od umowy rozpoczyna sie:
8.4.1. dla umowy, w wykonaniu ktorej Sprzedawca wydaje Produkt, bedac zobowiazany do przeniesienia jego własnosci (np. Umowa Sprzedazy) – od objecia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazana przez niego osobe trzecia inna niz przewoznik, a w przypadku umowy, ktora:

page6image67051024

(1) obejmuje wiele Produktow, ktore sa dostarczane osobno, partiami lub w czesciach – od objecia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub czesci albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktow przez czas oznaczony – od objecia w posiadanie pierwszego z Produktow;

8.4.2 dla pozostałych umow – od dnia zawarcia umowy.
8.5. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odległosc umowe uwaza sie za niezawarta.
8.6. Sprzedawca ma obowiazek niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy, zwrocic konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatnosci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjatkiem dodatkowych kosztow wynikajacych z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niz najtanszy zwykły sposob dostawy dostepny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatnosci przy uzyciu takiego samego sposobu płatnosci, jakiego uzył konsument, chyba ze konsument wyraznie zgodził sie na inny sposob zwrotu, ktory nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami. Jezeli Sprzedawca nie zaproponował, ze sam odbierze Produkt od konsumenta, moze wstrzymac sie ze zwrotem płatnosci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie nastapi wczesniej.
8.7. Konsument ma obowiazek niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktorym odstapił od umowy, zwrocic Produkt Sprzedawcy lub przekazac go osobie upowaznionej przez Sprzedawce do odbioru, chyba ze Sprzedawca zaproponował, ze sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument moze zwrocic Produkt na adres: ul. Wrocławska 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski.
8.8. Konsument ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu bedace wynikiem korzystania z niego w sposob wykraczajacy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.9. Mozliwe koszty zwiazane z odstapieniem przez konsumenta od umowy, ktore obowiazany jest poniesc konsument:
8.9.1. Jezeli konsument wybrał sposob dostawy Produktu inny niz najtanszy zwykły sposob dostawy dostepny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztow.
8.9.2. Konsument ponosi bezposrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9.3. W przypadku Produktu bedacego usługa, ktorej wykonywanie – na wyrazne zadanie konsumenta – rozpoczeło sie przed upływem terminu do odstapienia od umowy, konsument, ktory wykonuje prawo odstapienia od umowy po zgłoszeniu takiego zadania, ma obowiazek zapłaty za swiadczenia spełnione do chwili odstapienia od umowy. Kwote zapłaty oblicza sie proporcjonalnie do zakresu spełnionego swiadczenia, z uwzglednieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jezeli cena lub wynagrodzenie sa nadmierne, podstawa obliczenia tej kwoty jest wartosc rynkowa spełnionego swiadczenia.
8.10. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odległosc nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umow:
8.10.1 (1) o swiadczenie usług, za ktore konsument jest zobowiazany do zapłaty ceny, jezeli Sprzedawca wykonał w pełni usługe za wyrazna i uprzednia zgoda konsumenta, ktory został poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spełnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy, i przyjał to do wiadomosci; (2) w ktorej cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad ktorymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktore moga wystapic przed upływem terminu do odstapienia od umowy; (3) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub słuzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majaca krotki termin przydatnosci do uzycia; (5) w ktorej przedmiotem swiadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, ktorego po otwarciu opakowania nie mozna zwrocic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledow higienicznych, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa Produkty, ktore po dostarczeniu, ze wzgledu na swoj charakter, zostaja nierozłacznie połaczone z innymi rzeczami; (7) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa napoje alkoholowe, ktorych cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedazy, a ktorych dostarczenie moze nastapic dopiero po upływie 30 dni i ktorych wartosc zalezy od wahan na rynku, nad ktorymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w ktorej konsument wyraznie zadał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jezeli Sprzedawca swiadczy dodatkowo inne usługi niz te, ktorych wykonania konsument zadał, lub dostarcza Produkty inne niz czesci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysługuje konsumentowi w

odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktow; (9) w ktorej przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dziennikow, periodykow lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o swiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niz do celow mieszkalnych, przewozu towarow, najmu samochodow, gastronomii, usług zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jezeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia usługi; (13) o dostarczanie tresci cyfrowych niedostarczanych na nosniku materialnym, za ktore konsument jest zobowiazany do zapłaty ceny, jezeli Sprzedawca rozpoczał swiadczenie za wyrazna i uprzednia zgoda konsumenta, ktory został poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spełnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy, i przyjał to do wiadomosci, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o swiadczenie usług, za ktore konsument jest zobowiazany do zapłaty ceny w przypadku ktorych konsument wyraznie zazadał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została juz w pełni wykonana za wyrazna i uprzednia zgoda konsumenta.

8.11. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczace konsumenta stosuje sie od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umow zawartych od tego dnia rowniez do Usługobiorcy lub Klienta bedacego osoba fizyczna zawierajaca umowe bezposrednio zwiazana z jej działalnoscia gospodarcza, gdy z tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajacego w szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nia działalnosci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PRZEDSIEBIORCOW
9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte sa skierowane i tym samym wiaza wyłacznie Klienta lub Usługobiorce niebedacego konsumentem. Ponadto od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umow zawartych od tego dnia niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie sa skierowane i tym samym nie wiaza Klienta lub Usługobiorcy bedacego osoba fizyczna zawierajaca umowe bezposrednio zwiazana z jej działalnoscia gospodarcza, gdy z tresci tej umowy wynika, ze nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikajacego w szczegolnosci z przedmiotu wykonywanej przez nia działalnosci gospodarczej, udostepnionego na podstawie przepisow o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej, chyba ze zastosowanie do tych osob postanowien zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstapienia od Umowy Sprzedazy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstapienie od Umowy Sprzedazy w tym wypadku moze nastapic bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta zadnych roszczen w stosunku do Sprzedawcy.
9.3. Odpowiedzialnosc Sprzedawcy z tytułu rekojmi za Produkt lub braku zgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy zostaje wyłaczona.
9.4. Sprzedawca ustosunkuje sie do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
9.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyc dostepne sposoby płatnosci, w tym takze wymagac dokonania przedpłaty w całosci albo czesci i to niezaleznie od wybranego przez Klienta sposobu płatnosci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedazy.
9.6. Usługodawca moze wypowiedziec umowe o swiadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oswiadczenia.
9.7. Odpowiedzialnosc Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez wzgledu na jej podstawe prawna, jest ograniczona – zarowno w ramach pojedynczego roszczenia, jak rowniez za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokosci zapłaconej ceny oraz kosztow dostawy z tytułu Umowy Sprzedazy, nie wiecej jednak niz do kwoty jednego tysiaca złotych. Ograniczenie kwotowe, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczen kierowanych przez

Usługobiorce/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym takze w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedazy lub niezwiazanych z Umowa Sprzedazy. Usługodawca/Sprzedawca

ponosi odpowiedzialnosc w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialnosci z tytułu utraconych korzysci. Sprzedawca nie ponosi takze odpowiedzialnosci za opoznienie w przewozie przesyłki.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiedzy Sprzedawca/Usługodawca a Klientem/Usługobiorca zostaja poddane sadowi własciwemu ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. OPINIE O PRODUKTACH
10.1. Sprzedawca umozliwia swoim Klientom wystawianie i dostep do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
10.2. Wystawienie opinii przez Klienta mozliwe jest po skorzystaniu z formularza umozliwiajacego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten moze byc udostepniony bezposrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym takze za pomoca zewnetrznego widgetu) lub moze zostac udostepniony za pomoca indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodajac opinie, Usługobiorca moze rowniez dodac ocene graficzna lub zdjecie Produktu – jezeli taka opcja jest dostepna w formularzu opinii.
10.3. Opinia o Produkcie moze byc wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktow w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, ktory dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umow Sprzedazy w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym moze byc wystawiona przez osobe bedaca Klientem Sklepu Internetowego.
10.4. Dodawanie opinii przez Klientow nie moze byc wykorzystywane do działan bezprawnych, w szczegolnosci do działan stanowiacych czyn nieuczciwej konkurencji, czy tez działan naruszajacych dobra osobiste, prawa własnosci intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osob trzecich. Klient dodajac opinie obowiazany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
10.5. Opinie moga byc udostepniane bezposrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnetrznym serwisie zbierajacym opinie, z ktorym wspołpracuje Sprzedawca i do ktorego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym takze za pomoca zewnetrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
10.6. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientow, ktorzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje nastepujace działania, aby sprawdzic, czy opinie pochodza od jego Klientow:
10.6.1 Opublikowanie opinii wystawianej za pomoca formularza dostepnego bezposrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wczesniejszej weryfikacji przez Sprzedawce. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodnosci opinii z Regulaminem, w szczegolnosci na sprawdzeniu, czy osoba opiniujaca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja nastepuje bez zbednej zwłoki.
10.6.2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym takze za pomoca zewnetrznego serwisu zbierajacego opinie, z ktorym wspołpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposob dostep do formularza opinii otrzymuje wyłacznie Klient, ktory dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
10.6.3 W razie watpliwosci Sprzedawcy lub zastrzezen kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientow lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania sie z autorem opinii celem wyjasnienia i potwierdzenia, ze faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
10.7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy tez zastrzezenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt moga byc zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
10.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientow oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientow w celu promowania swoich Produktow. Sprzedawca udostepnia opnie zarowno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostepnia sponsorowanych opinii.

11. NIELEGALNE TREŚCI I INNE TREŚCI NIEZGODNE Z REGULAMINEM
11.2. Niniejszy punkt Regulaminu zawiera postanowienia wynikające z Aktu o Usługach Cyfrowych w zakresie dotyczącym Sklepu
Internetowego i Usługodawcy. Usługobiorca co do zasady nie jest zobowiązany do dostarczania treści podczas korzystania ze
Sklepu Internetowego, chyba że Regulamin wymaga podania określonych danych (np. dane do złożenia Zamówienia).
Usługobiorca może mieć możliwość dodania opinii lub komentarza w Sklepie Internetowym korzystając z narzędzi
udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę. W każdym wypadku dostarczania treści przez Usługobiorcę jest on
zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
11.3. PUNKT KONTAKTOWY – Usługodawca wyznacza adres poczty elektronicznej sklep@nazwasklepu.pl jako pojedynczy punkt
kontaktowy. Punkt kontaktowy umożliwia bezpośrednią komunikację Usługodawcy z organami państw członkowskich,
Komisją Europejską i Radą Usług Cyfrowych oraz jednocześnie umożliwia odbiorcom usługi (w tym Usługobiorcom)
bezpośrednią, szybką i przyjazną komunikację z Usługodawcą drogą elektroniczną, na potrzeby stosowania Aktu o Usługach
Cyfrowych. Usługodawca wskazuje język polski oraz język angielski do celów komunikacji z jego punktem kontaktowym.
11.4. Procedura zgłaszania Nielegalnych Treści i działania zgodnie z art. 16 Aktu o Usługach Cyfrowych:
11.4.1. Na adres poczty elektronicznej sklep@nazwasklepu.pl dowolna osoba lub dowolny podmiot może zgłosić Usługodawcy
obecność określonych informacji, które dana osoba lub dany podmiot uważają za Nielegalne Treści.
11.4.2. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione. W tym celu Usługodawca umożliwia i ułatwia
dokonywanie na podany wyżej adres poczty elektronicznej zgłoszeń zawierających wszystkie poniższe elementy: (1)
wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że zgłaszane
informacje stanowią Nielegalne Treści; (2) jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak
dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające
identyfikację Nielegalnych Treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi; (3) imię i nazwisko lub nazwę
oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych
za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE; oraz (4) oświadczenie
potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty
w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
11.4.3. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, uznaje się za dające podstawę do uzyskania faktycznej wiedzy lub wiadomości do celów
art. 6 Aktu o Usługach Cyfrowych w odniesieniu do informacji, której dotyczy, jeżeli umożliwia Usługodawcy działającemu z
należytą starannością stwierdzenie – bez szczegółowej analizy prawnej – nielegalnego charakteru danej działalności lub
informacji.
11.4.4. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby lub podmiotu, które dokonały zgłoszenia, Usługodawca bez
zbędnej zwłoki przesyła takiej osobie lub takiemu podmiotowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. Usługodawca
powiadamia także bez zbędnej zwłoki taką osobę lub taki podmiot o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których
dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
11.4.5. Usługodawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmu, o których mowa powyżej, oraz
podejmuje decyzje w odniesieniu do informacji, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny
oraz z zachowaniem należytej staranności. Jeżeli na potrzeby takiego rozpatrywania lub podejmowania decyzji Usługodawca
korzysta ze zautomatyzowanych środków, uwzględnia informacje na ten temat w powiadomieniu, o którym mowa
poprzednim punkcie.
11.5. Informacja na temat ograniczeń, które Usługodawca nakłada w związku z korzystaniem z Sklepu Internetowego, w
odniesieniu do informacji przekazywanych przez Usługobiorców:
11.5.1. Usługobiorcę obowiązują następujące zasady w przypadku dostarczania jakichkolwiek treści w ramach Sklepu
Internetowego:
11.5.1.1. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zamieszczania treści (np. w ramach opinii lub komentarzy),
zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
11.5.1.2. obowiązek wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz w sposób niewprowadzający w błąd;
11.5.1.3. zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym zakaz dostarczania Nielegalnych Treści;
11.5.1.4. zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
11.5.1.5. zakaz dostarczania treści naruszających powszechnie przyjęte zasady netykiety, w tym zawierających treści wulgarne lub
obraźliwe;
11.5.1.6. obowiązek posiadania – w przypadku, gdy jest to konieczne – wszelkich wymaganych praw i zezwoleń do dostarczania takich
treści na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności praw autorskich lub wymaganych licencji, zezwoleń i zgód na ich
wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, lub publikację, zwłaszcza prawa publikowania i rozpowszechniania w
Sklepie Internetowym oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku
treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.
11.5.1.7. obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego Usługodawcy, Sklepu Internetowego lub osób trzecich.
11.5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo moderowania treści dostarczanych przez Usługobiorców na stronę Sklepu
Internetowego. Moderowanie odbywa się w dobrej wierze i z należytą starannością oraz z własnej inicjatywy Usługodawcy
lub na otrzymane zgłoszenie w celu wykrycia, identyfikacji i usunięcia Nielegalnych Treści lub innych treści niezgodnych z
Regulaminem lub uniemożliwienia do nich dostępu lub podejmowania niezbędnych środków, aby spełnić wymogi prawa Unii
Europejskiej i prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej, w tym wymogi określone w Akcie o usługach
cyfrowych, bądź też wymogi zawarte w Regulaminie.
11.5.3. Proces moderowania może odbywać się ręcznie przez człowieka lub opierać się na zautomatyzowanych lub częściowo
zautomatyzowanych narzędziach ułatwiających Usługodawcy identyfikację Nielegalnych Treści lub innych treści
niezgodnych z Regulaminem. Po zidentyfikowaniu takich treści Usługodawca podejmuje decyzję co do ewentualnego
usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ogranicza ich widoczność lub podejmuje inne działania,
które uzna za konieczne (np. kontaktuje się z Usługobiorcą celem wyjaśnienia zastrzeżeń i zmiany treści). Usługodawca w
sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje Usługobiorcę, który dostarczył treści (w razie posiadania jego danych
kontaktowych) o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
11.5.4. Usługodawca realizując swoje prawa i obowiązki z Aktu o Usługach Cyfrowych zobowiązany jest działać z należytą
starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych
interesów wszystkich zaangażowanych stron, w tym odbiorców usługi, w szczególności z uwzględnieniem praw zapisanych
w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, takich jak wolność wypowiedzi, wolność i pluralizm mediów i inne prawa
podstawowe i wolności.
11.6. Wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań lub brak działań
podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub decyzji Usługodawcy podjętej zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej
w punkcie 6. Regulaminu. Korzystanie z tej procedury jest bezpłatne i umożliwia składanie skarg w sposób elektroniczny na
podany adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z procedury zgłaszania i rozpatrywania skarg pozostaje bez uszczerbku dla
prawa danej osoby lub podmiotu do wszczęcia postępowania przed sądem oraz nie narusza jego innych praw.
11.7. Usługodawca rozpatruje wszelkie uwagi, skargi, reklamacje, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań
lub brak działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia lub podjętej decyzji w sposób
terminowy, niedyskryminujący, obiektywny i niearbitralny. Jeżeli skarga lub inne zgłoszenie zawiera wystarczające powody,
aby Usługodawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowania działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że
informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że
działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Usługodawca bez zbędnej zwłoki uchyla lub zmienia swoją decyzję co
do ewentualnego usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do treści lub w inny sposób ograniczenia ich widoczności lub
podejmuje inne działania, które uzna za konieczne.
11.8. Usługobiorcy, osoby lub podmioty, które dokonały zgłoszenia Nielegalnych Treści, do których skierowane są decyzje
Usługodawcy dotyczące Nielegalnych Treści lub treści niezgodnych z Regulaminem, mają prawo wyboru dowolnego organu
pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych państwa członkowskiego w
celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w
ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg Usługodawcy.

12. POSTANOWIENIA KONCOWE
12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sa w jezyku polskim.

12.2. Zmiana Regulaminu:
12.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z waznych przyczyn, to jest: zmiany przepisow prawa; zmiany sposobow płatnosci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływaja na realizacje postanowien niniejszego Regulaminu.
12.4 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umow o charakterze ciagłym (np. swiadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiaze Usługobiorce, jezeli zostały zachowane wymagania okreslone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyzszeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstapienia od umowy.
12.5 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umow o innym charakterze niz umowy ciagłe (np. Umowa Sprzedazy) zmiany Regulaminu nie beda w zaden sposob naruszac praw nabytych Usługobiorcow/Klientow przed dniem wejscia w zycie zmian Regulaminu, w szczegolnosci zmiany Regulaminu nie beda miały wpływu na juz składane lub złozone Zamowienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedazy.
12.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o swiadczeniu usług droga elektroniczna z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne własciwe przepisy powszechnie obowiazujacego prawa.

13. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY